kasikornthai kasikornthai
Register Merchant
ลงทะเบียนร้านค้า
Step 1 Verify Merchant Information - ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลร้านค้า
Account No
เลขที่บัญชีธนาคาร
*
Merchant Tax ID No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีร้านค้า
*
ID Card No.
เลขประจำตัวประชาชน
*
E-mail address
อีเมล์ (ที่สมัครกับทางธนาคาร)
*
Captcha
Type the code shown
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรตามภาพ
*